top of page

תקנון האתר

האתר מופעל ע"י "הקדירה - אוכל טבעוני עד הבית" שכתובתה רח' ידידות, הוד- השרון, מיקוד 4529710

 

תנאי השימוש באתר

השימוש באתר כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורט להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק כפי שיהיו מעת לעת [להלן: "הוראות החוק"].

שימוש באתר על ידי כל משתמש משמעו הסכמה לכל הוראות התקנון והתחייבות לפעול אך ורק בהתאם להוראותיו ולהוראות כל דין.

הפרת כללי התקנון ע"י המשתמש עלולה להביא להפסקת ההיתר ו/או האפשרות הטכנית להשתמש בו, וכן לנקיטה בהליכים משפטיים נגד הצד המפר, בין אם ישירות ע"י מפעילת האתר ו/או באמצעות צד ג'. לפיכך, כל משתמש באתר מתבקש להקפיד על מילוי כל הכללים המפורטים בתקנון ככתבם וכלשונם.

התקנון מופנה כמובן הן לנשים והן לגברים כאחד, ויש לקראו ככזה גם אם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר בלבד.

הגבלת שימוש

שימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצד כל משתמש לעשות בו שימוש אך ורק בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה ובהתאם להוראות החוק בלבד.

שימוש אישי בלבד - השימוש באתר נועד למטרות פרטיות בלבד ולצריכה פרטית בלבד, ומותנה במסירת פרטים אישיים מדויקים ומהימנים של המשתמש.  חל איסור מוחלט למסור פרטים בדויים ו/או לא נכונים ו/או להתחזות לאדם אחר וכל העושה כן נוטל על עצמו את מלוא האחריות הפלילית לכך באופן שיהיה חשוף להעמדה לדין.

בנוסף חל איסור לעשות שימוש שאינו פרטי באתר כגון שימוש מסחרי לצורך גריפת רווחו/או פרסום מוצרים או שירותים ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך, בכתב, ממפעילת האתר.
איסור העתקה – חל איסור מוחלט להעתיק תכנים ו/או תמונות ו/או מצגים ויזואליים מהאתר ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך, בכתב, ממפעילת האתר.

איסור שינויים – חל איסור מוחלט להכניס כל שינוי בתכני האתר, בתמונות המופיעות בו, ובכל פרסום המופיע בו מטעם מפעילת האתר, לכל מטרה, ומכל סיבה, ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך, בכתב, ממפעילת האתר.

איסור על פגיעה מכוונת באתר – חיל איסור מוחלט לפגוע באתר, בתכניו וביכולת להמשיך ולהפעילו כראוי, בין באמצעות שיגור מכוון או רשלני של קבצים פוגעניים, קבצים הנגועים בוירוסים או קבצים גדולים מדי, ובין בכל דרך אחרת. 

הסכמה לשימוש, אבטחת מידע ופרטיו

כל משתמש העושה שימוש באתר ומוסר את פרטיו האישיים נותן בכך את הסכמתו המפורשת למפעילת האתר לעשות במידע זה שימוש חוקי לצורך שיפור האתר, שיווק ישיר והסכמה לקבלת הודעות, דואר שיווקי, מסרים, סקרים, תכתובות, שאלונים אשר נועדו כולם לשפר את השירות באתר.

מפעילת האתר מתחייבת שלא להעביר את המידע האישי שנמסר ע"י המשתמש לכל גורם אחר, למעט לצורך השלמת הזמנה כגון לחברות אשראי ו/או אם ידרשו ע"י גורמי אכיפת החוק ו/או ע"י גורם שיפוטי מוסמך באמצעות צו שיפוטי.

מפעילת האתר מתחייבת מצידה שלא לעשות שום שימוש במידע האישי שנמסר לה ע"י המשתמשים אלא אך ורק לצורך גביית התשלום וביצוע ההזמנות.

 

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר, לרבות בתוכנו, בעיצובו ובמסגרתו, לרבות כל המידע שבו, כל קובץ גרפי, קוד מחשב וכל מידע אחר הכלול בו –  שייכים אך ורק למפעילת האתר, באופן שאין להעתיקם, לשכפלם, להציגם בפומבי, להפיצם ו/או למסרם לצדדים שלישיים, גם לא באופן חלקי – ללא קבלת הסכמתה המפורשת, בכתב, של מפעילת האתר.

סימני המסחר של מפעילת האתר הם קניינה בלבד, ובשום מקרה אין לעשות בהם שום שימוש ללא קבלת הסכמתה המפורשת לכך, בכתב.

 

אחריות משתמש

כל משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש המפורטים בתקנון זה ו/או בניגוד להוראות החוק יישא לבדו באחריות מלאה למעשיו ו/או מחדליו ויהיה חשוף לתביעת פיצויים בגין הנזקים וההפסדים שנגרמו למפעילת האתר ו/או למשתמשים אחרים כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשיו או מחדליו כאמור, ויהיה מחויב לפצות את מפעילת האתר ו/או כל אדם אחר הקשור אליה לרבות מנהליה בגין הפסדים ונזקים אלה לרבות בגין הוצאותיהם העקיפות ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ללא צורך במתן התראה מראש  לפני פנייה לערכאות משפטיות.

בכל מקרה כאמור תהיה מפעילת האתר רשאית להפסיק את השימוש של אותו משתמש באתר באופן חד צדדי כפי שתמצא לנכון וללא צורך בנימוקים כלשהם, מבלי שיהיה בכך משום מתן פטור לאותו משתמש מנשיאה באחריות למעשיו ו/או מחדליו כאמור.

מחירי המוצרים באתר

מחירי המוצרים באתר כוללים מס ערך מוסף ואינם כוללים דמי משלוח.

מינימום הזמנה דרך האתר: 150 ₪ [לא כולל דמי המשלוח]. 

 

שירות משלוחים

מפעילת האתר תפעל ככל יכולתה ותעשה מאמץ להקפיד על זמני משלוח סבירים, בכפוף למגבלות ולאירועים חריגים העשויים להתרחש ולגרום לעיכובים בביצוע המשלוח – אשר אינם בשליטתה.

מפעילת האתר רשאית להפסיק את שירות המשלוחים בכל עת, ללא צורך בהסבר ו/או בהתראה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כזה ניתן יהיה לבצע איסוף עצמי בלבד של ההזמנה.

 

ביטול עסקה

לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שאושרה, מטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכן, למעט במקרים של פגם או קלקול במוצר שנגרמו באחריותה הישירה של מפעילת האתר, אי התאמה בין המוצר שנשלח בפועל למוצר שהוזמן ו/או במקרה של אי אספקה [להלן: "טעמים מוצדקים לביטול עסקה"].

בכל מקרה של ביטול עסקה, אך ורק מן הטעמים המוצדקים שפורטו לעיל - יוחזר למזמין / לצרכן כספו תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול המוצדקת -

כנגד קבלת המוצר המקולקל.

 

הזמנות לאירועים

הזמנת ארוחות ל- 20 איש ומעלה תחשב כהזמנת קייטרינג לאירוע. בכל מקרה של הזמנה כזו יש לשלם מראש 50% מהתשלום בעת ביצוע ההזמנה ואת היתרה במועד אספקת האוכל.

התשלום יתבצע במזומן/אשראי/העברה בנקאית בלבד. לא ניתן לשלם בהמחאות.

יודגש: ביטול של הזמנת קייטרינג לאירוע יתאפשר אך ורק עד 4 ימים לפני מועד האירוע כפי שנמסר למפעילת האתר בעת ביצוע ההזמנה. בכל מקרה של ביטול לא תוחזר המקדמה בסך 50% ששולמה מראש.

 

שינויים במנות ובמרכיבים

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתפריט המוצע באתר בכל עת וכן במרכיבי המנות המסופקות על ידה בהתאם לעונות השנה ומגבלות המלאים בשווקים בכל תקופה, והן בכפוף למחסור שעשוי להיות במוצרים מסוימים בחלק מעונות השנה, מבלי ליידע את המשתמשים באתר מראש.

בנוסף, ייתכן כי בימים מסוימים לא יהיו חלק מהמנות המופיעות באתר זמינות – מהסיבות שפורטו לעיל ו/או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במפעילת האתר.
 
תמונות להמחשה

ייתכנו שינויים בין מראה של חלק מהמוצרים באתר לבין המראה שלהם בעת אספקתם בפועל, בין כתוצאה מהבדלי גוון בצילום ובין מכל סיבה אחרת. בכל מקרה כזה לא יהווה הדבר הצדקה לביטול עסקה מצד הצרכן, למעט במקרי קיצון בלבד שבהם סופק מוצר השונה באופן מהותי וממשי ממראהו בתמונה באתר.

 

אלרגנים, אלרגיות ורגישויות

מפעילת האתר איננה אחראית בשום מקרה לכל נזק בריאותי או אחר שייגרם למזמין באתר כתוצאה מצריכה של מוצריה על ידי המזמין ו/או מי מטעמו, אורחיו, עובדיו ו/או בני משפחתו – בין אם כתוצאה מאלרגיה אשר ידועה לו ו/או לא הייתה ידועה  לו בעת ביצוע ההזמנה.

מפעילת האתר מצהירה כי המטבח בו מכינים את המזון איננו סטרילי וכי יש בו אגוזים, בוטנים, שקדים, סויה, גלוטן, גרעינים ושומשום. כל משתמש באתר מצהיר בזאת כי קרא את התקנון בעניין זה וכי הוא משחרר מראש את מפעילת האתר מכל אחריות לכל נזק בריאותי שייגרם לו כתוצאה מחשיפה למרכיבים מסוימים במזון העשויים לגרום לו לאלרגיה.

האחריות הבלעדית לכל נזק כאמור תהיה אך ורק על המזמין, גם אם לא ידע בעת ביצוע ההזמנה על רגישות יתר ו/או אלרגיה למרכיבים מסוימים במוצר שהוזמן על ידו באתר, וגם אם ידע והודיע למפעילת האתר על אלרגיה למרכיב כלשהו. למפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות משפטית לבעיות בריאותיות של כל מזמין הנובעות מרגישות ו/או אלרגיה למרכיבים מסוימים.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות משפטית בגין כל פעילות בלתי חוקית שתעשה ע"י המזמינים באתר בעת כניסה לאתר וביצוע הזמנה.

מפעילת האתר תעשה כל מאמץ לשמור על פעילות רציפה ותקינה של האתר בכל ימות השנה, אך אינה מתחייבת שהפעילות באתר לא תופרע מפעם לפעם עכב תקלות בחומרה, תוכנה ו/או בקווי תקשורת, והיא לא תהיה אחראית בשום אופן לשיבושים ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת אשר אינם בשליטתה.

 

סמכות שיפוט

השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל בלבד.

 

כללי

מפעילת האתר תהיה רשאית מעת לעת לשנות ולעדכן את כללי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה, ללא צורך למסור על כך הודעה מראש.

כל שינוי ו/או עדכון שיעשה כאמור, יכנס לתוקף באופן מיידי.

כל משתמש הנכנס לאתר ומבצע הזמנה כפוף להוראות תקנון זה - יחשב כמי שמסכים לכל האמור בו.

 סטריפ ראשי - הקדירה.jpg
bottom of page